Марківська районна рада

Умови призначення пенсії

                                                        Пенсійний фонд інформує

 

 Для призначення пенсії за віком при досягненні загальновстановленого пенсійного віку (стаття 26 Зако¬ну України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування») потріб¬но мати не менше 15 років страхового стажу. Для того щоб отримати міні¬мальний розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, чоловікам необхідно мати 35 років страхо¬вого стажу, а жінкам — 30 років.

Відповідно до ст. 24 Закону України  «Про загальнообов'язкове державне пен¬сійне страхування» страховий стаж починаючи з січня 2004 враховується за умови, що особа підлягала обов'язковому державному страхуванню та за неї щомісяця сплачувалися страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок   Стаття 11 Закону «Про загальнообов'язкове державне пен-сійне страхування» визначає коло застрахованих осіб. Водночас є певні особливості зарахування та підтвердження певних періодів стажу.

 

 Час навчання 

Студенти, слухачі навчальних закладів за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» не є застрахова¬ними особами. Отже, і періоди навчання після 01.01.2004 не зараховуються до страхового стажу при обчисленні розміру пенсії.

Час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації до 01. 01 2004 року  заховується до стажу роботи і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідка¬ми та іншими документами, що видані на під¬ставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Підприємницька діяльність

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксо¬ваний сільськогосподарський податок), та члени їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, підлягають загальнообов'яз¬ковому державному пенсійному страху-ванню.

При цьому період здійснення фізич¬ною особою підприємницької діяль-ності, крім осіб, які здійснювали під¬приємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 1-липня 2000 року підтверджується довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб, за інформацією відділу персоніфікова¬ного обліку. Період здійснення фізич¬ною особою підприємницької діяльно¬сті за спрощеною системою оподатку¬вання до січня 2004 року підтверджу¬ється спеціальним торговим патентом або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фік¬сованого розміру прибуткового подат¬ку з громадян, або довідкою про спла¬ту страхових внесків, а з 1 січня 2004 ро¬ку — довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб, за інформацією від¬ділу персоніфікованого обліку.

Перебування на обліку в центрі зайнятості

Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу. Це визначено в статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 1 січня 2010 року на під¬ставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 1 січня 2010 року — довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб, за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Якщо ж особа, перебуваючи на обліку у службі зайнятості, не отримує вказану допомо¬гу, цей період не враховується у страховий стаж.

 

Начальник відділу з питань призначення ,

перерахунку та виплати пенсій

управління Пенсійного фонду в Марківському районі                   Світлана Скляр