Марківська районна рада

Оголошення

 

Додаток

до протоколу № 1 від 04.06.2020 року

 

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади

 керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради».

 

Оголошується конкурс на зайняття посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради».

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Наказ МОЗ України від 31.10.2018 року №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров`я», Порядок проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров`я, що перебувають у спільній власності територіальних громад Марківського району, затвердженого рішенням Марківської районної ради від 06.04.2020 року №50/11, розпорядження голови Марківської районної ради «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради» від 01.06.2020 року №02-01/7/21, розпорядження голови Марківської районної ради «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради» від 01.06.2020 року №02-01/7/22.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради».

Скорочена найменування українською мовою: КНП «Марківська БПЛ МРР».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 92400, Луганська обл., смт. Марківка, вул. Центральна, 6.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний).

Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради» є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Структура закладу: апарат управління, бухгалтерська служба, господарсько-обслуговуючий підрозділ, автотранспортний підрозділ, жіноча консультація, клінічно-діагностична лабораторія, дитяче відділення, інфекційне відділення, хірургічне відділення, приймальне відділення, терапевтичне відділення, зубопротезний кабінет, поліклініка, харчоблок.

Фінансове забезпечення діяльності закладу: Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 05.06.2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 06.07.2020 року, до 17.00 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18 (Марківська районна рада).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. (06464) 9-10-88, е-mаіl: raysovmar@gmail.com.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров`я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах районного рівня - 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником (директором) комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  За рішенням власника встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу: 07.07.2020 року о 10-00.

Місце проведення конкурсу та адреса: 92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18 (Марківська районна рада).

 

 

 

Додаток 1
до Порядку

Голові конкурсної комісії ______________

______________(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

  який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

                 (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади      

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.                               ___________________

      (підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

Додаток 2
до Порядку

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                       __________________

 (підпис)

 

Додаток 3
до Порядку

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
“Про запобігання корупції”

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

 

 

____ __________20___ р.      ________________     ___________________
                                                       (підпис)                                      (прізвище, та ініціали)

 

Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

 1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ні 

 1. комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                       

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 

 1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

 1. запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ні 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

     

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____  _______ 20___ р.                                                       ________________

                                                                                              (підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

                           

 

 


Додаток

до протоколу № 1 від 23.04.2020 року

 

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади

 керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства

«Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Марківської районної ради.

 

 

Оголошується конкурс на зайняття посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Марківської районної ради.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Наказ МОЗ України від 31.10.2018 року №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров`я», Порядок проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров`я, що перебувають у спільній власності територіальних громад Марківського району, затвердженого рішенням Марківської районної ради від 06.04.2020 року №50/11, розпорядження голови Марківської районної ради «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Марківської районної ради від 13.04.2020 року №02-01/7/17, розпорядження голови Марківської районної ради «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Марківської районної ради від 17.04.2020р. №02-01/7/19.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Марківської районної ради.

Скорочена найменування українською мовою: КНП «МЦПМСД» МРР.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 92400, Луганська обл., смт. Марківка, вул. Центральна, 6.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів. 86.21 Загальна медична практика.

Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Марківської районної ради є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Марківського району Луганської області, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Структура закладу: 1. Адміністративно-управлінський підрозділ; 2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі; 3. Лікувально-профілактична служба, що складається з: амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів: Марківська ЛА, Бондарівська СЛА, Сичанська ЛАЗПСМ, Кабичівський ФАП, Веселівський ФП, Лимарівський ФП, Просянський ФП, Розсохуватський ФП, Герасківський ФП, Тернівський ФП, Рудівський ФП, Краснопільський ФП, ФП с. Герасківське, Первомайський ФП, Височинівський ФП, Касківський ФП, Караван-Солодківський ФП, Марківський ФП, Тишківський ФП, Ліснополянський ФП, Сичівський ФП, Кризський ФП, Курячівський ФП.

Фінансове забезпечення діяльності закладу: Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 27.04.2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 26.05.2020 року, до 17.00 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18 (Марківська районна рада).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. (06464) 9-10-88, е-mаіl: raysovmar@gmail.com.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров`я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах: не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-          план реформування закладу протягом одного року;

-          заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-          пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-          пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником (директором) комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  За рішенням власника встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу: 27.05.2020 року.

Місце проведення конкурсу та адреса: 92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18 (Марківська районна рада).

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою:

____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

                 (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади      

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.                               ___________________

      (підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

Додаток 2
до Порядку

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

     - обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

     - використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

     - поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

     - доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                       __________________

 (підпис)

 

Додаток 3
до Порядку

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
“Про запобігання корупції”

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

 

____ __________20___ р.      ________________     ___________________
                                                       (підпис)                                      (прізвище, та ініціали)

 

 

Додаток 4
до Порядку

 

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

 1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ні 

 1. комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                  

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 

 1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

 1. запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ні 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____  _______ 20___ р.                                                       ________________

                                                                                              (підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповідно

 

 


      Додаток 1   

                                                                                                                                  до  Розпорядження голови Марківської районної

                                                                                                                                 ради від 10 січня 2020 року №02-01/7/1

 

Перелік майна спільної власності територіальних громад Марківського району,

що може бути передане в оренду

1. Смт. Марківка, вул. Центральна, 6 є (будівля терапевтичного відділення загальною площею 1143,71 м2) – балансоутримувач Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради.

2. C. Розсохувате, вул. Матросова, 21 (нежитлова будівля загальноосвітньої школи I ступеня загальною площею 640 м2) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

3. С. Просяне, вул. Центральна, 9 (нежитлова будівля загальноосвітньої школи I-II ступенів загальною площею 680 м2) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

4. С. Гераськівка, вул. Центральна, 19б (нежитлова будівля загальноосвітньої школи I-II ступенів загальною площею 1043 м2) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

5. С. Тишківка, вул. Мічуріна, 4 (нежитлова будівля загальноосвітньої школи I-II ступенів загальною площею 840 м2) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

6. Смт. Марківка, пров. Шкільний, 2 (нежитлова будівля загальноосвітньої школи I ступеня №2 загальною площею 679 м2) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

7. Смт. Марківка, вул. Центральна, 29 (в районному Будинку культури нежитлове приміщення площею 82 м2) – балансоутримувач відділ культури Марківської районної державної адміністрації.

8. Смт. Марківка, вул. Центральна, 2а (нежитлове приміщення гаражу площею 26 м2) – балансоутримувач відділ культури Марківської районної державної адміністрації.

9. Смт. Марківка, пл. Соборна, 5 (в Марківській районній друкарні частина приміщення площею 88,2 м2) – балансоутримувач Марківське районне комунальне підприємство «Марківська районна друкарня».

 

Довідки за телефоном: (06464) 9-26-85

                


МАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ

Марківського районного суду Луганської області

З 19.09.2019 р по 19.12.2019 р

Якщо Ви постійно проживаєте на території Марківського району Луганської області, на яку поширюється юрисдикція Марківського районного суду Луганської області, та виявили бажання бути присяжним, просимо подавати документи до Марківської районної ради за адресою: вул. Центральна, 18, смт. Марківка, Марківського района, Луганської області каб. 106, а саме:

 1. Власноручно написану заяву з додатками, про включення до списку присяжних Марківського районного суду з додатками (див. зразок).

Довідки за телефоном: (06464) 9-26-85,

електронна адреса для листування: raysovmar@gmail.com

Довідкова інформація:

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

 

                                       


                   

                                                                                                       «ЗРАЗОК»

                                                                                                                                 Марківській районній раді

                                                                                                                     Луганської області

                                                                                                                     сьомого скликання

 

ПІБ, рік народження, місце проживання, телефон

 

Заява

Прошу включити мене до списку присяжних Марківського районного суду Луганської області. З вимогами ст.ст.63-65 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», ст.ст.124,127 Контитуції України  ознайомлений. Погоджуюсь бути присяжним Марківського районного суду Луганської області. Обставин, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя не маю.

           Погоджуюсь на обробку моїх персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».

 

Додаток:

1. Ксерокопія паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата);

2. Довідка з місця роботи (для працюючих);

3. Завірена фотокопія трудової книжки або пенсійного посвідчення (для

непрацюючих та пенсіонерів);

4. Документ, що підтверджує відсутність судимостей;

5. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших

захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

6. Згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”

 

_______________                                                                ________________

(число,місяць,рік)                                                                (особистий підпис)

 

 


ДОДАТОК № 1

Інформація Ліснополянської сільської ради Марківського району

Луганської області  про проведення відбору виконавця

послуг з проведення земельних торгів

1. Мета проведення послуг:

відбір виконавця комплексних послуг з виконання робіт щодо підготовки лоту                        до продажу на земельних торгах права оренди земельної ділянки (виготовлення агрохімічного паспорту земельної ділянки) та проведення земельних торгів.

2. Дані про земельні ділянки:

1) земельна ділянка комунальної власності сільськогосподарського призначення, площею 7,2533 га, угіддя – рілля, кадастровий номер 4422586600:18:005:0018, яка розташована за межами населеного пункту, на території Ліснополянської сільської ради Марківського району Луганської області, цільове призначення: 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,.

3. Умови для укладання договорів з Ліснополянською сільською радою Марківського району Луганської області:

Керуючись пунктом 5 статті 136 Земельного кодексу України, фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем відповідно до договору про підготовку лота до проведення земельних торгів земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів (виконання робіт із оцінки земель по кожному лоту окремо, тощо), відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.

Керуючись пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться виконавцем, згідно договору про проведення земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем, відповідно до договору про проведення земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів по кожному лоту окремо, а також винагорода виконавця земельних торгів встановлена як 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця комплексних послуг                     з виконання робіт щодо підготовки лотів до продажу на земельних торгах права оренди земельної ділянки (виготовлення агрохімічного паспорту земельної ділянки)                            та проведення земельних торгів)  із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

Претендент бере на себе зобов’язання на виконання комплексних послуг з виконання робіт щодо підготовки лотів до продажу на земельних торгах права оренди земельних ділянок  (виготовлення агрохімічного паспорту земельної ділянки) та проведення земельних торгів.

4. Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

1. Проведення земельних торгів ліцитатором (аукціоністом), який має кваліфікаційне свідоцтво.

2. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання робіт по підготовці кожного лоту;

– згоду на фінансування підготовки лотів до проведення земельних торів та організацію і проведення земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат (видатків) переможцем земельних торгів;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

–  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії сертифікату інженера-землевпорядника;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

–  інформація про продані лоти за 2015-2018 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу               у порівнянні зі стартовою ціною.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт                        (у календарних днях).

Прийняття заяв  припиняється за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

5. Строк подання конкурсної документації: до  25  травня 2019 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92430, Луганська область, Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Центральна, 13А.

7. Інформація про проведення конкурсу:  конкурс відбудеться 28 травня 2019 року            о 10.00 год. за адресою: Луганська область, Марківський район, с. Лісна Поляна,               вул. Центральна, 13А.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:  92430, Луганська область, Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Центральна, 13А.

Телефон для довідок: (06464) 9-37-42 

Землевпорядник – Муравцова Т.П.

 

   Сільський голова                                                       

   Ліснополянської сільської ради                         О.М. Паршин

    


  

ОГОЛОШЕННЯ

          

Постановою НКРЕКП  №296 від 06.03.2018р. Районному комунальному підприємству «Старобільськвода» встановлено тарифи для всіх категорій споживачів:

а) на централізоване водопостачання – 12,71 грн. за 1м3 (без ПДВ);

                                                                    15,252 грн. за 1м3 (з ПДВ);

б)  на централізоване водовідведення – 24,81 грн. за 1м3 (без ПДВ);

                                                                    29,772 грн. за 1м3 (з ПДВ).

Постановою НКРЕКП  №297 від 06.03.2018р. Районному комунальному підприємству «Старобільськвода» встановлено тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем)

               а) тариф на послугу з централізованого постачання холодної води  –     13,18 грн. за 1м3 (без ПДВ);

                                                                                                                          15,816 грн. за 1м3 (з ПДВ);   

 б)  тариф на послугу з централізоване водовідведення – 25,74 грн. за 1м3 (без ПДВ);

                                                                                                             30,888 грн. за 1м3 (з ПДВ); 

                                            

Ці постанови набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

  Адміністрація РКП «Старобільськвода»

                                                                                                                      


                                                                                                                                        Додаток 1                                                                                                                                                                                            до Розпорядження голови Марківської районної

                                                                                                                                       ради від 11 грудня 2017 року № 1.2/7/50                                                                                

 

Перелік майна спільної власності територіальних громад Марківського району, що може бути передане в оренду

 

1. Смт. Марківка, вул. Центральна, 6 (будівля терапевтичного корпусу) – балансоутримувач Марківське районне територіальне медичне об’єднання.

2. C. Розсохувате, вул. Матросова, 21 (нежитлова будівля – загальноосвітня школа I ступеня) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

3. С. Просяне, вул. Центральна, 9 (нежитлова будівля – загальноосвітня школа I-II ступенів) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

4. С. Гераськівка, вул. Центральна, 19б (нежитлова будівля – загальноосвітня школа I-II ступенів) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

5. С. Тишківка, вул. Мічуріна, 4 (нежитлова будівля – загальноосвітня школа I-II ступенів) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

6. Смт. Марківка, пров. Шкільний, 2 (нежитлова будівля – загальноосвітньої школи I ступеня №2) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

 

Довідки за телефоном: (06464) 9-26-85

 


ОГОЛОШЕННЯ ТЕНДЕРУ(ПОВТОРНО)

Громадська організація «Моя Марківщина», сел. МарківкаМарківського району Луганської області та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду III») цією об’явою запрошують підрядників з доброю репутацією (учасники, які мають,  надати запечатані цінові пропозиції для виконання ремонтно-будівельних  робіт в межах Мікропроекту  «Створення Центру надання адміністративних послуг Марківської селищної ради. Капітальний ремонт  приміщення, придбання обладнання та меблів». Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах подібного або вищого рівня складності.

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою: Луганська  обл. Марківський   район , смт.Марківка , приміщення селищної ради. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 150 (ста п’ятдесяти днів) з дати розкриття Конкурсних пропозицій і повинні бути доставлені в запечатаному вигляді за вищенаведеною адресою з дати опублікування цього оголошення до 10.00 год. за київським часом  05 жовтня 2017 року,  після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

Зацікавлені організації  можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище або за телефоном: Дзюба Ігор Анатолійович –селищний голова тел: 0509316697, Голова ГО Іванейко Ігор Павловичконтактний тел.  0507128342або 050 381 44 61 -  Молошний Анатолій Петрович– координатор Проекту МРГ-3 в Луганської  області.

 


ОГОЛОШЕННЯ ТЕНДЕРУ

Громадська організація «Моя Марківщина», сел. Марківка  Марківського району Луганської області та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду III») цією об’явою запрошують підрядників з доброю репутацією (учасники, які мають,  надати запечатані цінові пропозиції для виконання ремонтно-будівельних  робіт  в межах Мікропроекту  «Створення Центру надання адміністративних послуг Марківської селищної ради. Капітальний ремонт  приміщення, придбання обладнання та меблів». Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах подібного або вищого рівня складності.

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою: Луганська  обл. Марківський    район , смт. Марківка , приміщення селищної ради. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 150 (ста п’ятдесяти днів) з дати розкриття Конкурсних пропозицій і повинні бути доставлені в запечатаному вигляді за вищенаведеною адресою з дати опублікування цього оголошення до 10.00 год. за київським часом 23 вересня 2017 року,  після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

            Зацікавлені організації  можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище або за телефоном: Дзюба Ігор Анатолійович – селищний голова тел: 0509316697, Голова ГО Іванейко Ігор Павлович   контактний тел.  0507128342 або 050 381 44 61 -  Молошний Анатолій Петрович– координатор Проекту МРГ-3 в Луганської  області.

 


ОГОЛОШЕННЯ

Інформація Ліснополянської сільської ради Марківського району

Луганської області  про проведення відбору виконавця

послуг з проведення земельних торгів

1. Мета проведення послуг:  відбір виконавця з проведення земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок.

2. Дані про земельні ділянки:

– земельна ділянка № 11 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 7,2022 га, угіддя – рілля, кадастровий номер 4422586600:18:004:0011, яка розташована за межами населеного пункту на території Ліснополянської сільської ради Марківського району Луганської області.

– земельна ділянка № 12 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 7,2490 га, угіддя – рілля, кадастровий номер 4422586600:18:004:0012, яка розташована за межами населеного пункту на території Ліснополянської сільської ради Марківського району Луганської області.

– земельна ділянка № 13 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 7,2548 га, угіддя – рілля, кадастровий номер 4422586600:18:004:0013, яка розташована за межами населеного пункту на території Ліснополянської сільської ради Марківського району Луганської області.

– земельна ділянка комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 4,1491 га, угіддя – рілля, пай № 161, кадастровий номер 4422586600:12:007:0010, яка розташована за межами населеного пункту на території Ліснополянської сільської ради Марківського району Луганської області.

– земельна ділянка комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 2,4724 га, угіддя – рілля, пай № 161, кадастровий номер 4422586600:12:009:0005, яка розташована за межами населеного пункту на території Ліснополянської сільської ради Марківського району Луганської області.

Претендент бере на себе зобов’язання на виконання послуг з проведення земельних торгів.

Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

1. Проведення земельних торгів ліцитатором (аукціоністом), який має кваліфікаційне свідоцтво.

2. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання послуг щодо проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання послуг по кожному лоту;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

–  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

–  інформація про продані лоти за 2014-2017 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу    у порівнянні зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до  3 липня 2017 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92430, Луганська область, Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Центральна, 13А.

7. Інформація про проведення конкурсу:  конкурс відбудеться  6 липня 2017 року            о 10.00 год. за адресою: Луганська область, Марківський район, с. Лісна Поляна,               вул. Центральна, 13А.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:  92430, Луганська область, Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Центральна, 13А.

 

 

Телефон для довідок: (06464) 9-37-42 

Землевпорядник  Муравцова Т.П.

 


Перелік майна спільної власності територіальних громад Марківського району,

що може бути передане в оренду

 1. Смт. Марківка, пл. Жовтнева, 5 (частина приміщення – 22,3 кв. м.) – балансоутримувач Марківська районна друкарня.
 2. Смт. Марківка, вул. Центральна, 6 (будівля терапевтичного корпусу) – балансоутримувач Марківське районне територіальне медичне об’єднання.
 3. Смт. Марківка, вул. Центральна, 29 (частина приміщення – 81 кв. м.) – балансоутримувач відділ культури Марківської районної державної адміністрації.
 4. C. Розсохувате, вул. Матросова, 21 (нежитлова будівля – загальноосвітня школа I ступеня) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).
 5. С. Просяне, вул. Центральна, 9 (нежитлова будівля – загальноосвітня школа I-II ступенів) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).
 6. С. Гераськівка, вул. Центральна, 19б (нежитлова будівля – загальноосвітня школа I-II ступенів) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).
 7. С. Тишківка, вул. Мічуріна, 4 (нежитлова будівля – загальноосвітня школа I-II ступенів) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).
 8. Смт. Марківка, пров. Шкільний, 2 (нежитлова будівля – загальноосвітньої школи I ступеня №2) – балансоутримувач відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (цільове використання).

 

Довідки за телефоном: (06464) 9-26-85

 


оголошення

 

МАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ

Марківського районного суду Луганської області

З 08.11.2016 р по 5.12.2016

Якщо Ви постійно проживаєте на території Марківського району Луганської області, на яку поширюється юрисдикція Марківського районного суду Луганської області, та виявили бажання бути присяжним, просимо подавати документи до Марківської районної ради за адресою: вул. Центральна, 18, смт.Марківка, Марківського района, Луганської області каб. 106, такі документи:

 1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Марківського районного суду з додатками (див. зразок).

Довідки за телефоном: (06464) 9-26-85,

електронна адреса для листування: raysovmar@gmail.com

Довідкова інформація:

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.