Марківська районна рада

Регламент районної ради сьомого скликання

                                                                                                                               Затверджено рішенням № 2.1 

                               другої  сесії (друге пленарне засідання)

Марківської районної

                                     ради VIІ-го скликання    24.12. 2015 року

 

 

 

  Р е г л а м е н т

 

МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(VІІ СКЛИКАННЯ)

 

 

МАРКІВКА 2015

 

 

ЗМІСТ

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1

Стаття 1. Марківська районна рада. 1

Стаття 2. Взаємодія районної ради з районною державною адміністрацією.. 1

Стаття 3. Основні принципи діяльності ради. 1

Стаття 4. Запрошені на засідання ради. 1

Стаття 5. Встановлення державних та місцевих символів. 1

Розділ ІІ. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ   1

Стаття 6. Права та обов’язки депутатів. 1

Стаття 7. Звіти депутата районної ради. 1

Стаття 8. Помічники –консультанти депутата районної ради. 1

Стаття 9. Депутатські групи. 1

Стаття 10. Депутатські фракції 1

Стаття 11. Президія районної ради. 1

Стаття 12. Виконавчий апарат ради. 1

Стаття 13. Голова районної ради. 1

Стаття 14. Заступник голови районної ради. 1

Стаття 15. Постійні комісії районної ради. 1

Стаття 16. Тимчасові контрольні комісії районної ради. 1

Розділ ІІІ. СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ   1

Стаття 17. Сесія районної ради. 1

Стаття 18. Скликання сесії районної ради. 1

Стаття 19. Повідомлення про скликання сесії (пленарного засідання) районної ради  1

Стаття 20. Позачергові сесії 1

Стаття 21. Загальні збори депутатів районної ради. 1

Стаття 22. Скликання першої сесії 1

Стаття 23. Порядок проведення першої сесії районної ради. 1

Стаття 24. Формування проекту порядку денного пленарного засідання ради. 1

Стаття 25. Розклад пленарних засідань. 1

Стаття 26. Підготовка проектів рішень ради та їх попередній розгляд. 1

Стаття 27. Встановлення правомочності (кворуму) сесії ради, відкриття пленарного засідання, затвердження порядку денного та закриття сесії. 1

Стаття 28. Робочі органи сесії (пленарного засідання) 1

Стаття 29. Головуючий на пленарному засіданні та його повноваження. 1

Стаття 30. Розгляд питань порядку денного. 1

Стаття 31. Надання слова. 1

Стаття 32. Прийняття рішень та проведення голосування. 1

Розділ IV ПІДГОТОВКА І РОЗГЛЯД ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ТА БЮДЖЕТУ РАЙОНУ. 1

Стаття 33. Підготовка і розгляд Програми соціально-економічного та культурного розвитку району  1

Стаття 34. Розгляд проекту рішення по бюджету району. 1

Стаття 35. Участь у роботі пленарного засідання ради засобів масової інформації 1

Стаття 36. Протокол засідання ради. 1

Стаття 37. Фіксація ходу (перебігу) пленарних засідань. 1

Стаття 38. Дисципліна та етика в діяльності ради. 1

Розділ V ТЕРМІН ДІЇ РЕГЛАМЕНТУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО РЕГЛАМЕНТУ   1

Стаття 39. Термін дії Регламенту. 1

Стаття 40. Порядок внесення змін та доповнень до Регламенту. 1

Додаток №1. 1

Додаток №2. 1

Додаток №3. 1

 

 

Р е г л а м е н т

 

МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(VІІ СКЛИКАННЯ)

 

 

Регламент Марківської районної ради Луганської області VIІ-го скликання встановлює порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб.

Контроль за дотриманням Регламенту ради (далі - Регламент) покладається на голову районної ради та відповідну постійну комісію районної ради.

 

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Марківська районна рада

1.1. Марківська районна рада є органом місцевого самоврядування, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та селища Марківського району у межах своїх повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Законом України про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами, а також повноважень, переданих сільськими, селищними радами.

1.2. Марківська районна рада є юридичною особою, має самостійний баланс, власну печатку, рахунки в банках, може від свого імені та від імені і за дорученням сільських і селищної рад району набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути учасником процесу (позивачем, відповідачем, іншою стороною) у суді та мати інші повноваження юридичної особи, визначені чинним законодавством.

1.3. Марківська районна рада складається із 26 депутатів, які обрані на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень районної ради сьомого скликання становить п’ять років згідно Конституції України.

1.4. У своїй діяльності рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, Регламентом та рішеннями ради.

1.5. Правомочний склад ради для проведення першої сесії (кількість депутатів обраних до ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку) становить не менш як дві третини від загального складу ради (17 депутатів).

1.6. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

1.7 Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює  контроль за їх виконанням. 

1.8 Рішення районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

 

Стаття 2. Взаємодія районної ради з районною державною адміністрацією

2.1. Районна рада будує свої відносини з Марківською районною державною адміністрацією на засадах партнерства.

2.2. Не рідше одного разу на рік рада заслуховує звіт голови Марківської районної державної адміністрації або особи, яка виконує його обов’язки, з питань виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету та повноважень, делегованих їй районною радою.

2.3. Районна рада зобов’язана через свої органи здійснювати контроль за виконанням районною державною адміністрацією делегованих їй повноважень, а також за виконанням рішень ради з цих питань.

 

Стаття 3. Основні принципи діяльності ради

3.1. Діяльність ради базується на принципах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • виборності;
 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
 • судового захисту прав місцевого самоврядування.

3.2. Гласність у роботі районної ради забезпечується шляхом вільного доступу громадян на засідання ради, засідань Президії ради, постійних комісій та робочих груп, в установленому радою порядку, а також шляхом розміщення виступів керівництва та депутатів районної ради у ЗМІ або на сайті районної ради.

3.3. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 4. Запрошені на засідання ради

4.1. На засідання ради можуть бути запрошені заступники голови та керівники структурних підрозділів Марківської районної державної адміністрації, представники сільських, селищної рад, представники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

4.2.       Погоджені з головою ради пропозиції щодо запрошених осіб подаються постійними комісіями, депутатами і органами, які вносять питання для розгляду ради, у термін та в порядку визначеному для подання матеріалів на розгляд пленарного засідання ради. На підставі цих пропозицій виконавчий апарат ради формує список запрошених.

4.3. Народні депутати України,  голова Марківської районної державної адміністрації Луганської області, а в разі його відсутності - перший заступник або особа яка виконує їх обов’язки, можуть бути присутніми на сесіях районної ради без запрошення і брати участь у роботі з правом дорадчого голосу.

4.4. Головуючий інформує депутатів про склад і кількість запрошених та присутніх на пленарному засіданні ради.

4.5. Для запрошених на пленарне засідання ради відводяться окремі місця у залі засідань ради, а для народних депутатів України, голови районної державної адміністрації, а в разі його відсутності -  першого заступника або особи, яка виконує їх обов’язки – у президії.

4.6. Запрошені особи мають право брати участь у роботі сесії з правом дорадчого голосу, тобто вносити пропозиції, висловлюватися з обговорюваних питань. Вони не повинні без дозволу головуючого втручатись у роботу пленарного засідання ради, а також повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуки, оплески, вставання тощо). Особи, що порушують порядок і не реагують на зауваження головуючого за його рішенням видаляються із залу без попередження. При невиконані вимог головуючого у пленарному засіданні може бути оголошено перерву.

 

Стаття 5 . Встановлення державних та місцевих символів

 

5.1. У залі, де проводиться пленарні засідання районної ради, встановлюється державний прапор України та символіка Марківського району Луганської області.

 

Розділ II. Депутати,посадові особи та органи ради

 

Стаття 6. Права та обов'язки депутатів

6.1. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради – представницького органу місцевого самоврядування.

6.2. Порядок діяльності депутата районної ради визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та нормативними актами, цим Регламентом.

6.3. Повноваження депутата ради починаються на першій сесії ради нового скликання, з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією підсумків виборів і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.

6.4. Після набуття депутатом ради повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак депутата встановленого зразка.

6.5. Повноваження депутата ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня оголошення на черговому після виборів депутата ради пленарному засіданні ради повідомлення районної виборчої комісії про підсумки виборів.

6.6. Діяльність депутата включає участь у засіданнях ради, постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, виконання доручень ради та її органів, участь у підготовці документів ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у сільських і селищній громадах, за якими закріплений депутат. Доручення депутату можуть давати голова ради, його заступник, комісія, до складу якої обрано депутата.

6.7. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.

6.8. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин, які повинні підтверджуватись документально.

6.9. Депутат, який не може взяти участь у роботі пленарного засідання, зобов’язаний завчасно повідомити  про це голову ради або його заступника, а у разі неможливості взяти участь у засіданні комісії – голову цієї комісії. У разі відсутності вказаного повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин.

6.10. Питання про відсутність депутатів без поважних причин на засіданнях ради та її органів з'ясовуються комісією, до компетенції якої входять питання депутатської етики. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причини своєї відсутності. З цих питань комісія звітує голові ради та періодично інформує сесію ради. У разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.

6.11. Відкликання  депутата  районної ради здійснюється згідно Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

6.12. Депутат має право:

ознайомлюватись з протоколами, стенограмами і рішеннями пленарних засідань ради, постійних та інших комісій, розпорядженнями голови ради, службовою документацією

 • виконавчого апарату ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень;
 • обирати і бути обраним до органів ради;
 • порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні, в порядку встановленому цим Регламентом;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські фракції (групи), які діють відповідно до Регламенту ради;
 • здійснювати інші права, передбачені законами України.

6.13. Депутат зобов’язаний:

 • дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;
 • брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
 • виконувати доручення ради, її органів, голови ради з питань депутатської діяльності, інформувати їх про виконання доручень;
 • дотримуватись норм депутатської етики;
 • не допускати дій або бездіяльності, що суперечать законним інтересам територіальних громад сіл та селищ Марківського району, а також направлених на невиконання, неналежне виконання чи не виправдане ускладнення виконання рішень ради чи її керівництва, створення перешкод роботі ради та її органів.

Крім зазначеного, депутат виконує інші обов’язки, покладені на нього Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

6.14. Депутат забезпечується місцем в залі засідань ради.

6.15. Рада та її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріали, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.

6.16. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до  відання ради.

6.16.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у  

письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

6.16.2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на  пленарному засіданні районної ради.

6.16.3. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

6.16.4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

6.16.5. Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат районної ради.

6.16.6. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

6.16.7. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

6.17. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради, або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 7. Звіти депутата районної ради

7.1. Депутат ради повинен періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями та сприяє їх організації.

7.2. Депутат ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові, що пов’язанні з його депутатською діяльністю.

 

Стаття 8. Помічники - консультанти депутата районної ради

8.1. Депутат районної ради може мати помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

8.2. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата ради, яке затверджується  радою.

 

Стаття 9. Депутатські групи

9.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

9.2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів.

9.3. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

9.4. Кожна депутатська група повинна бути зареєстрована радою. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, оформленим відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

9.5. Після реєстрації депутатської групи головуючий на черговому засіданні ради інформує депутатів про сформовану групу, її кількісний склад, та уповноважених представників.

9.6 Про зміни у складі групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради.

9.7. У разі, коли склад групи стає меншим від встановленої цим Регламентом кількості депутатів, на черговій сесії така група оголошується головою ради розпущеною.

9.8. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

9.9. Депутатські групи мають право:

 • на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
 • попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 • об’єднувати зусилля з іншими групами (фракціями);
 • здійснювати інші права, передбачені законами України.

9.10. Депутатські групи не можуть виступати від імені районної ради.

Стаття 10. Депутатські фракції

10.1. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії.

10.2. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована радою за поданням особи, яка очолює фракцію. Депутатська фракція реєструється після оголошення на пленарному засіданні ради головуючим заяви про створення такої фракції із зазначенням її назви, кількісного, персонального складу та уповноважених представників. Заява про входження до складу фракції підписується персонально депутатами ради.

10.3. Про зміни в складі фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради.

10.4. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

10.5. Депутатські фракції мають право:

 • на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради і в офіційних делегаціях ради;
 • попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 • об’єднувати зусилля з іншими групами (фракціями);
 • здійснювати інші права, передбачені законами України.

10.6.  Депутатські фракції не можуть виступати від імені районної ради.

10.7. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову ради.

 

Стаття 11. Президія районної ради

11.1. Районна рада може утворити Президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради та інші питання діяльності ради.

11.2. До складу Президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники (керівники) депутатських груп і фракцій.

11.3. Президія ради діє на основі Положення про неї, яке затверджується радою.

 

Стаття 12. Виконавчий апарат ради

12.1. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови ради.

12.2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

12.3. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

 

Стаття 13. Голова районної ради

 

13.1. Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради шляхом таємного голосування. Таємне голосування проводиться в порядку, визначеному цим Регламентом.

13.2. Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на пленарному засіданні депутатами. Висування кандидатур на посаду голови не обмежується.

13.3. До початку обговорення висунутих кандидатур на посаду голови ради головуючий на сесії знайомить депутатів з автобіографічними відомостями кандидата.

13.4. На обговорення кандидатур на посаду голови районної ради відводиться до однієї години сесійного часу, у тому числі для доповіді кандидата – 10 хвилин, для виступів – до 5 хвилин. За пропозицією головуючого на сесії рішенням сесії час обговорення може бути продовжено або скорочено.

13.5. Кандидати виступають на пленарному засіданні з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання. У виступах депутатів всі кандидатури обговорюються одночасно. Після обговорення кандидатур за рішенням ради прізвища та власні імена кандидатів на посаду голови ради вносяться до бюлетеню для таємного голосування.

13.6. Про обрання голови ради районна рада приймає відповідне рішення, яке підписує член тимчасової президії, який вів пленарне засідання. Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Якщо на посаду голови ради балотувалось більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів. Якщо в  результаті повторного голосування жоден з кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів.

13.7. Голова ради виконує свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради, відповідно до встановленого законодавством порядку.

13.8. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

13.9. Голова районної ради:

 1. скликає сесії ради та її пленарні засідання, організовує повідомлення депутатів і доведення до відома населення інформації про час і місце проведення сесії (пленарних засідань) ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
 2. забезпечує підготовку сесій (пленарних засідань) ради і питань, що вносяться на іх розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
 3. представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
 4. вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
 5. координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
 6. організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
 7. організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
 8. організує роботу президії ради;
 9. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
 10.  здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
 11.  є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
 12.  підписує рішення ради, протоколи пленарних засідань та стенограм ради;
 13.  забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;
 14.  забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
 15.  представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

    16.за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ         та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження         селищної, сільських, районної ради та їх органів;

    17. звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів від загальної кількості ради – у визначений радою термін;

    18. вирішує інші питання, доручені йому радою.

Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

13.10. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

13.11. У разі дострокового звільнення голови районної ради районна рада заслуховує:

 • доповідь представника від депутатів і відповіді доповідача на запитання (якщо питання про звільнення порушено за ініціативою депутатів);
 • співдоповідь тимчасової контрольної комісії районної ради, якщо вона створювалась з цього питання;
 • звіт голови районної ради про його діяльність на цій посаді;
 • відповіді голови районної ради на запитання.

Депутати мають право ставити запитання, висловлювати думку щодо діяльності голови районної ради, як посадової особи. Рішення про дострокове звільнення голови районної ради приймається шляхом таємного голосування (за поданням групи депутатів (фракції) рішенням сесії може бути прийнятий інший порядок процедури голосування).

13.12. Повноваження голови районної ради вважаються достроково припиненими у разі:

 • його звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень голови ради;
 • припинення його громадянства;
 • набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;
 • порушення ним вимог щодо встановленого обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю);
 • визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
 • його смерті.

 13.13. У разі коли розглядається питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради у зв’язку з його заявою та інших випадках, зазначених вище, засідання веде заступник голови ради. У випадку неможливості ведення засідання ради заступником, засідання веде один із депутатів, обраний радою. У таких випадках повноваження голови районної ради можуть бути достроково припинені без прийняття радою спеціального рішення про це.

 

Стаття 14. Заступник голови районної ради

 

14.1. Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Заступник голови районної ради обирається за пропозицією голови районної ради в порядку, аналогічному виборам голови ради. Якщо кандидатура на посаду заступника голови районної ради не одержала підтримки більшості депутатів, голова ради, після консультацій з депутатами,  пропонує сесії ту саму, або іншу кандидатуру, по якій проводиться нове голосування.

14.2. Заступник голови районної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування.

14.3. Питання про звільнення заступника голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

14.4. Рішення про дострокове звільнення заступника голови районної ради приймається простою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

14.5. Заступник голови районної ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

14.6. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлені для голови ради. Заступник голови ради за посадою є членом редакційної колегії районної газети "Вісті Марківщини".

14.7. Заступник голови ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, цим Регламентом та затвердженими головою ради посадовими обов’язками (інструкціями).

 

Стаття 15. Постійні комісії районної ради

 

15.1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

15.2. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова комісії обирається радою за поданням голови ради, а заступник голови та секретар комісії – на засіданні комісії за поданням її голови. Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради.

15.3. Порядок діяльності постійних комісій, повноваження голови, заступника та секретаря комісії визначаються  Положенням про постійні комісії.

15.4. Постійні комісії є органами ради для вчинення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого апарату.

15.5. Постійні комісії підзвітні раді і відповідальні перед нею.

15.6. Перелік постійних комісій визначається радою, про що приймається відповідне рішення ради.

15.7. У разі необхідності радою можуть бути створені нові постійні комісії, ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

15.8. Депутат може входити до складу тільки однієї комісії. Депутат має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

15.9. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради та за рішенням відповідної постійної комісії, або не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

15.10. Про відкликання голови комісії рада приймає рішення.

 

Стаття 16. Тимчасові контрольні комісії районної ради

 

16.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень районної ради. Контрольні комісії подають, погоджені з головою ради, звіти і пропозиції на розгляд ради.

16.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради.

16.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

16.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради яка створила цю комісію.

Розділ III. Сесії та пленарні засідання районної ради

 

Стаття 17. Сесія районної ради

 

17.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

17.2. Сесії можуть бути черговими та при необхідності - позачерговими.

17.3. Пленарні засідання проводяться відкрито.

17.4. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання. На закритому пленарному засіданні сесії мають право буди присутніми прокурор району, а також особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання. Депутатам і особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні ради забороняється використовувати фото, кіно та відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації. Наприкінці закритого пленарного засідання рада приймає рішення щодо необхідності офіційного оприлюднення результатів прийнятих рішень та інших відомостей щодо цього засідання.

 

Стаття 18. Скликання сесії районної ради

 

18.1. Сесія ради скликається головою районної ради. У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради.

18.2. Про скликання сесії голова районної ради видає розпорядження.

18.3. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, a з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.

18.4. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації. У цьому випадку на ім’я голови ради через виконавчий апарат ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується та проектами рішень сесії з цих питань, оформленими в установленому радою та цим Регламентом порядку.

18.5. Пропозиції, які не оформлено відповідно до вимог цього Регламенту, вважаються такими, що не подані, про що голова ради повинен повідомити ініціаторів у триденний термін з дня їх подання.

18.6. Сесія скликається головою ради у двотижневий строк після надходження пропозицій про її скликання. Датою надходження пропозицій вважається дата їх реєстрації у виконавчому апараті ради. Двотижневий термін обчислюється починаючи з дня наступного дню реєстрації пропозицій. У разі, якщо останній день зазначеного терміну припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем терміну вважається перший після вихідного (святкового) робочий день.

18.7. У разі немотивованої відмови голови ради скликати сесію на вимогу третини депутатів чи голови районної державної адміністрації та у випадках, якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені законодавством та цим Регламентом (за виключенням випадків коли пропозиції про скликання вважаються такими, що не подані), сесія скликається за рішенням не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, або рішенням постійної комісії з дотриманням вимог цього Регламенту у двотижневий термін.

18.8. У разі тривалої відсутності голови ради та його заступника або виникнення обставин, що унеможливлюють виконання ними посадових обов’язків, рішення про скликання сесії приймається не менш як однією третиною депутатів від загального складу ради. Це рішення публікується в газеті “Вісті Марківщини ”, про нього повідомляють депутатів також іншими засобами зв’язку.

 

Стаття 19. Повідомлення про скликання сесії ( пленарного засідання) районної ради

 

19.1. Про скликання сесії депутати повідомляються виконавчим апаратом ради в будь-який спосіб (телефоном, телеграмою, письмово), а також через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до початку сесії (пленарного засідання) (за виключенням позачергових сесій) із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Розпорядження голови ради про скликання сесії ради не пізніше зазначеного строку публікується в газеті “Вісті Марківщини ” або в інших друкованих засобах масової інформації, що поширюються на території району.

19.2. Проекти рішень та інші інформаційні матеріали до питань, які виносяться на розгляд сесії (за виключенням позачергової), депутати можуть отримати у виконавчому апараті ради не пізніше як за три дні до її відкриття.

19.3. У виняткових випадках рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів - не пізніш як за день до початку сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

19.4. Виняткові випадки визначаються головою ради з урахуванням обставин, що склалися, та нагальності потреби розгляду питань, що вирішуються виключно на сесії ради.

19.5. В разі скликання позачергової сесії розпорядження голови ради з цього приводу із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради, публікується в газеті «Вісті Марківщини» або інших друкованих засобах масової інформації, що поширюються на території району, і доводиться до відома депутатів виконавчим апаратом ради не пізніше як за день до початку сесії. Документи позачергової сесії ради депутати отримують безпосередньо при реєстрації на сесії ради.

19.6. Розпорядження про скликання сесії спрямовується до засобів масової інформації головою районної ради встановленим порядком, а у разі скликання сесії депутатами райради, або постійною комісією – за підписом ініціаторів її скликання та погодженням з головою ради (іншою особою за дорученням голови ради).

 

Стаття 20. Позачергові сесії

 

20.1. Позачергові сесії ради скликаються з невідкладних питань або в надзвичайних ситуаціях за ініціативою голови ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, голови Марківської районної державної адміністрації. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії районної ради, підписані ініціаторами, подається президії ради з зазначенням питань, з проектом рішень та необхідними документами, розгляд яких пропонується.

20.2. Позачергова сесія районної ради за звичайних обставин скликається не пізніше як у десятиденний термін після надходження пропозицій про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюються не пізніше як за три дні, а у виняткових випадках за один день до її відкриття з зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії.

20.3. Документи позачергової сесії районної ради видаються депутатам при їх реєстрації.

20.4. .У разі запровадження в Україні або на території Луганської області чи Марківського району воєнного, надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, районна рада збирається на позачергову сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму. В цьому разі президія районної ради через виконавчий апарат ради повідомляє депутатів про місце і час засідань.

 

Стаття 21. Загальні збори депутатів районної ради

 

                21.1. Голова ради має право скликати загальні збори депутатів для:

 • попереднього ознайомлення їх з питаннями та матеріалами, що планується винести на розгляд сесії ради;
 • ознайомлення депутатів зі змінами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами, прийнятими місцевими органами виконавчої влади, що мають важливе значення для району;
 •  обговорення питань діяльності ради та її органів, взаємодії з громадськими організаціями, політичними партіями тощо.

21.2. Порядок проведення загальних зборів депутатів визначає голова ради.

21.3. Участь депутатів ради в загальних зборах не є обов’язковою.

 

Стаття 22. Скликання першої сесії

 

22.1. Першу сесію новообраної районної ради скликає голова Марківської районної виборчої комісії Луганської області після реєстрації новообраних депутатів районної ради в кількості,  яка забезпечує правомочність складу ради (не менше двох третин від загального складу ради – 17 депутатів), не пізніше строку, встановленого Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 23. Порядок проведення першої сесії

 

23.1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Марківської районної виборчої комісії Луганської області, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб – по можливості представників різних політичних партій. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.

23.2. На розгляд першої сесії виносяться питання:

-   про результати виборів депутатів районної ради;

-   про обрання тимчасової президії ради;

-   про обрання голови районної ради.

23.3. Після обрання голови ради пленарне засідання продовжує вести новообраний голова. За його пропозицією до порядку денного сесії можуть бути включені такі питання:

про обрання заступника голови ради;

про оплату праці новообраного голови ради та його заступника;

про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування (для осіб, які обираються на виборну посаду в органах місцевого самоврядування вперше);

про утворення постійних комісій ради та обрання їх голів;

23.4  У разі необхідності до порядку денного першої сесії за рішенням ради можуть бути включені інші питання.

23.5 Якщо для вирішення питань порядку денного, зазначених у п. 23.3 цього Регламенту, голові ради необхідно провести консультації, він може закрити перше пленарне засідання та призначити дату і час проведення другого пленарного засідання першої сесії районної ради нового скликання.

 

Стаття 24. Формування проекту порядку денного пленарного засідання ради

 

24.1. Проект порядку денного пленарного засідання ради формується головою ради на підставі плану роботи ради, пропозицій Президії ради, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій району та зборів громадян. Проект порядку денного сесії доводиться до відома депутатів виконавчим апаратом ради в порядку та у спосіб встановлений для скликання сесії (пленарного засідання). На письмовий запит депутата районної ради проект порядку денного пленарного засідання та матеріали з питань, що планується розглянути на ньому можуть видаватись апаратом ради у інші терміни, ніж встановленні цим Регламентом.

24.2. Пропозиції до порядку денного пленарного засідання вносяться вищезазначеними органами не пізніш як за 15 днів до пленарного засідання. Голова ради організовує їх попередній розгляд та обговорення на Президії ради.

24.3. Пропозиції, внесенні пізніше вищезазначеного строку, або безпосередньо при розгляді порядку денного на пленарному засіданні, можуть бути включені до порядку денного лише у тому випадку, якщо вони були попередньо погоджені з головою ради, розглянуті відповідними органами ради, або їх розгляд на пленарному засіданні не потребує додаткового вивчення. У такому випадку заслуховується повідомлення ініціатора пропозиції про готовність цього питання до розгляду радою, а також заслуховується виступ з цього питання представника відповідної постійної комісії, райдержадміністрації тощо.

24.4. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до по  рядку денного пленарного засідання, подаються із супровідною запискою і проектом рішення, що пропонується прийняти за цією пропозицією. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими. Юридичне обґрунтування готує виконавчий апарат районної ради.

24.5. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до чинного законодавства є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

24.6. Проект порядку денного пленарного засідання обговорюється і затверджується радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради шляхом відкритого голосування.

24.7. Після затвердження порядку денного пленарного засідання ради головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується рішенням ради.

24.8. У порядок денний пленарного засідання останнім питанням для розгляду включається питання «Різне»,в якому передбачається заслуховування повідомлень, інформації, звернень, зауважень та пропозицій депутатів. Питання «Різне» не передбачає обговорення питань і прийняття рішення з питань, які потребують вивчення і обговорення у постійних комісіях районної ради.

24.9. До порядку денного позачергової сесії вносяться, як правило, питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такої сесії.

24.10. У разі нагальної потреби, рада може розглянути на пленарному засіданні окремі питання та прийняти по них рішення за процедурою, яка передбачає розгляд питання без попереднього обговорення в депутатських комісіях. Ініціатором розгляду таких питань може бути голова районної ради.

Стаття 25. Розклад пленарних засідань

 

25.1. Районна рада проводить свої пленарні засідання, як правило, з 10-ї до 17-ї години. Обідня перерва встановлюється з 12-ї до 13-ї години.

25.2. Через кожні наступні 2 години роботи у пленарному засіданні оголошується перерва на 20 хвилин.

25.3. У разі необхідності, за рішенням ради зазначений порядок проведення пленарного засідання може бути змінено за пропозицією головуючого або пропозиціями депутатів ради. Рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів.

25.4. За мотивованим зверненням депутатських груп або депутатських фракцій, з метою проведення ними консультацій з обговорюваних на пленарному засіданні питань, головуючий оголошує перерву на термін до 20 хвилин. З цього питання рішення радою не приймається.

 

Стаття 26. Підготовка проектів рішень ради та їх попередній розгляд

 

26.1. Суб’єктами подання проектів рішень виступають голова ради, заступник голови ради, постійні комісії ради, депутати ради, районна державна адміністрація, підприємства, установи, організації  Марківського району.

26.2. Проект рішення має містити:

- назву документа;

- преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та підпунктів;

- додатки (якщо вони є) ;

- назву суб’єкту подання та його підпис;

- підписи заступника голови ради, посадових осіб ради (райдержадміністрації), які брали участь у його опрацюванні за дорученням голови ради;

- у випадку внесення проекту рішення, що передбачає матеріальні чи інші витрати районного бюджету, мають додаватися фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.

26.3. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки рішень ради покладається на суб’єктів подання проектів рішень.

26.4. Проект рішення, що подається на розгляд пленарного засідання ради, повинен супроводжуватися висновком постійної комісії, до функціональної спрямованості якої відносяться питання, порушені у проекті рішення.

26.5. Проекти рішень, які не відповідають вимогам цієї статті, не включаються до порядку денного пленарного засідання ради.

 

Стаття 27. Встановлення правомочності (кворуму) сесії ради відкриття пленарного засідання, затвердження порядку денного та закриття сесії

 

27.1. Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів, яка забезпечується виконавчим апаратом ради. Реєстрація депутатів починається за годину до початку роботи сесії, а також може проводитися перед голосуванням, після перерви або у будь-який час за рішенням головуючого на засіданні.

27.2. Депутат ради зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на пленарних засіданнях ради. Головуючий на засіданні ради має право вимагати від депутатів пояснення причин їх запізнення або відсутності на попередніх пленарних засіданнях ради. У разі неможливості прибути на пленарне засідання ради, депутат повідомляє про це голову ради або його заступника із зазначенням причини у порядку, встановленому цим Регламентом. Про намір достроково покинути пленарне засідання депутат районної ради зобов’язаний поінформувати голову ради через секретаря сесії.

27.3. Пленарне засідання є правомочним, якщо в його засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

27.4. Якщо результати реєстрації депутатів свідчать про правомочність сесії, головуючий оголошує сесію ради відкритою та повідомляє депутатів про осіб, присутніх на її пленарному засіданні за запрошенням. Після відкриття головуючим сесії ради утворюються робочі органи сесії (пленарного засідання).

27.5. Після утворення робочих органів головуючий оголошує проект порядку денного сесії ради, який був сформований у порядку, визначеному цим Регламентом.

27.6. Зміни та доповнення до запропонованого проекту порядку денного сесії можуть вноситися з урахуванням вимог п. 24.3 статті 24 цього Регламенту.

27.7. Проект порядку денного пленарного засідання обговорюється і затверджується радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради шляхом відкритого голосування.

27.8. Після затвердження порядку денного сесії ради, головуючий оголошує про перехід до розгляду питань порядку денного.

27.9. Після розгляду усіх питань, внесених до порядку денного сесії ради, головуючий закриває сесію.

27.9. Якщо сесія з будь-яких причин стає неправомочною, головуючий має право без рішення ради оголосити перерву на термін, який головуючий визначає самостійно, або закрити сесію. Якщо після закінчення перерви сесія знову буде неправомочною, головуючий закриває сесію.

27.10. Закриття сесії здійснюється головуючим шляхом оголошення про це на пленарному засіданні ради. Рішення про закриття сесії радою не приймається.

27.11. Після закриття сесії головуючий пропонує присутнім на пленарному засіданні висловити можливі зауваження та пропозиції щодо порядку ведення сесії.

 

Стаття 28. Робочі органи сесії (пленарного засідання)

 

28.1. Робочими органами сесії (пленарного засідання)  є лічильна, редакційна комісії, секретар сесії, що обираються з числа депутатів та виконавчий апарат ради.

28.2. Секретар обирається на кожному пленарному засіданні ради. Лічильна та редакційна комісії обираються у разі необхідності у кількості 3-5 осіб до кожної комісії. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посаду або до складу органів, що обираються.

28.3. Кандидатура секретаря узгоджується особою, яка скликає сесію  ради, з Президією ради до початку роботи сесії та обирається на пленарному засіданні ради за поданням головуючого. Якщо консенсусу до початку сесії не досягнуто, секретар обирається депутатами шляхом висунення та голосування безпосередньо на пленарному засіданні.

28.4. Секретар веде протокол сесії ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення, пропозиції, зауваження, тощо, та передає їх головуючому на пленарному засіданні, виконує інші функції, передбачені цим регламентом та законодавством.

28.5. Лічильна комісія після її обрання обирає зі свого складу  голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії і затверджуються радою. Лічильна комісія здійснює:

 • підрахунок голосів з питань, що розглядаються радою на її пленарному засіданні, результати якого голова лічильної комісії повідомляє головуючому для оголошення;
 • перереєстрацію депутатів ради відповідно до вимог даного регламенту;

виконує інші функції передбачені даним регламентом та законодавством.

28.6 Редакційна комісія після її обрання здійснює:

 • редагує, доопрацьовує проекти рішень з урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли під час обговорення.

28.7. У разі необхідності до складу редакційної комісії, крім депутатів, можуть залучатися спеціалісти відповідних галузей із числа запрошених на сесію.

28.8 Виконавчий апарат ради :

-         за дорученням голови районної ради здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення сесії;

-         проводить  реєстрацію депутатів;

-         організовує ведення протоколу засідання;

-         реєструє депутатські запити;

-         відповідає за друкування прийнятих рішень ради з примірника, підписаного редакційною комісією ;

-         виконує інші доручення голови ради.

 

Стаття 29. Головуючий на пленарному засіданні та його повноваження

 

29.1. Головування на пленарних засіданнях районної ради здійснюється головою районної ради або за відсутності голови ради - заступником голови ради.

29.2. У випадках, передбачених цим Регламентом, пленарне засідання ради відкриває за дорученням групи депутатів ради один з депутатів ради, який входить до її складу; веде пленарне засідання і підписує його рішення та протоколи за рішенням ради один із її депутатів, якого обирають головуючим.

29.3. Головуючий на пленарному засіданні ради:

-  відкриває, закриває і веде пленарні засідання сесії, оголошує перерви;

-  виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву та суб’єктів подання;

-  інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

-  оголошує списки осіб, які записалися на виступи;

-  забезпечує дотримання депутатами цього Регламенту;

-  організовує розгляд питань порядку денного;

-  надає слово депутатам та оголошує наступний виступ;

-  вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;

-  має право об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання ради та ставити це питання на голосування без обговорення (у разі заперечень депутатів проти об’єднання питань);

-  підсумовувати обговорення питань;

-  оголошувати або доручати заступнику голови ради оголосити письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

-  давати розпорядження працівникам виконавчого апарату ради про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання;

-  оголошує заяви, повідомлення, інформації;

-  забезпечує порядок в сесійній залі;

-  має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні ради;

-  здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

29.4. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання депутатської етики - вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильницьких дій тощо.

29.5. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошувалось під час обговорення питання, і головуючий на засіданні ради вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

29.6. Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, перевищує встановлений для виступу час, порушує під час виступу вимоги цього Регламенту, головуючий попереджає його про скорочення або припинення виступу. Якщо незважаючи на попередження головуючого виступаючий продовжує свою промову головуючий позбавляє такого виступаючого слова. Сказане виступаючим після позбавлення слова до протоколу сесії не заноситься.

29.7. Головуючий надає слово депутатам, які бажають виступити з місця, при умові запису депутата на виступ. Депутат може відмовитись від виступу, повідомивши про це головуючого.

 

Стаття 30. Розгляд питань порядку денного

 

30.1. Процедура обговорення питання на пленарному засіданні включає:

 • доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;
 • співдоповіді (у разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них;
 • виступи депутатів;
 • заключне слово доповідача та співдоповідачів.

30.2. Для доповідей на пленарних засіданнях ради надається до 30 хвилин, співдоповідей - до 15 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова - до 10 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень - до 5 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

30.3. В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою ради може продовжити час виступу. За рішенням ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

30.4. Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках:

 • якщо список бажаючих виступити вичерпано;
 • якщо ніхто не подав заяву про надання слова;
 • у разі закінчення визначеного для виступів часу;
 • у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

30.5. У разі, коли окремі депутати, що подали заяву на виступ, але не виступили, і під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме рішення.

30.6. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування головуючим на пленарному засіданні після наступного виступу з моменту її надходження. Обговорення припиняється достроково, якщо за це проголосувало більше половини присутніх на засіданні депутатів ради.

30.7. Перед початком голосування за дострокове припинення обговорення, головуючий інформує присутніх про кількість депутатів ради, що виступили, і тих, які записалися на виступ.

30.8. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

30.9. Якщо після припинення обговорення один з депутатів, який записався на виступ і не виступав з цього питання, наполягає на виступі, і його підтримує постійна комісія або відповідна депутатська група (фракція), представники якої не виступали з цього питання, йому надається час до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.

30.10. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів та за погодженням з головуючим на сесії (пленарному засіданні) можуть бути включені до протоколу сесії.

30.11. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами районної ради на пленарному засіданні ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів районної ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також районну раду.

 

Стаття 31. Надання слова

31.1. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі на ім’я головуючого на пленарному засіданні через секретаріат сесії, після затвердження порядку денного, або шляхом підняття руки.

31.2. Секретаріат сесії формує список осіб, які попросили слово, окремо з кожного питання у порядку черговості подання заяв.

31.3. Слово з процедурних питань за погодженням з головуючим на сесії, надається депутатам позачергово.

31.4. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ або передати слово другому депутату.

31.5. Голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені особи депутатських груп (фракцій), якщо вони бажають виступити як депутати, а не за дорученням комісії, виступають на загальних засадах.

31.6. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

31.7. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово через секретаріат ради або усно з дозволу головуючого на пленарному засіданні.

 

Стаття 32. Прийняття рішень та проведення голосування

 

32.1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питання, що були включені до порядку денного, в установленому цим Регламентом порядку. Голосування на пленарних засіданнях ради здійснюється депутатами ради особисто.

32.2. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів головуючий не надає слово жодному із депутатів.

32.3. Під час голосування проектів документів головуючий на засіданні спочатку, як правило, ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів в порядку їх надходження. Після прийняття чи відхилення пропозицій ставиться на голосування питання про прийняття документа в цілому.

32.4. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.

32.5. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім рішення про звільнення з посади голови ради та висловлення недовіри голові Марківської районної державної адміністрації. З цих питань рішення приймається кваліфікованою 

більшістю депутатів (не менше 2/3 від загального складу ради).

32.6. При голосуванні депутат має один голос і може подати його «за», «проти» чи «утримався» з питання, що голосується.

32.7. Рішення ради приймаються відкритим, поіменним та таємним голосуванням.

32.8. Для підготовки проведення таємного та поіменного голосування головуючий оголошує перерву.

32.9. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою однією третьою депутатів від загального складу ради.

32.10. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів лічильною комісією, головуючий на засіданні або за його рішенням голова лічильної комісії оголошують результати голосування і повідомляють, чи прийнято рішення (пропозицію) чи відхилено.

32.11. При очевидній явній перевазі голосів за одне із запропонованих рішень («за», «проти», «утримався») підрахунок голосів може не проводитись, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

32.12. При поіменному голосуванні кожен депутат особисто проти свого прізвища у списку депутатів робить запис «за», «проти» або «утримався» та ставить особистий підпис.

32.13. Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування – у секретаріат сесії. Підсумки голосування заносяться до протоколу пленарного засідання.

32.14. Таємне голосування проводиться у випадках передбачених законодавством, цим Регламентом та за рішенням ради. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

 • обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;
 • прийняття рішення про недовіру голові Марківської райдержадміністрації;
 • внесення до компетентних органів пропозицій щодо кандидатури на посаду голови  Марківської райдержадміністрації.

                32.15. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня з виборів посадових осіб ради включаються всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Прізвища цих осіб зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.

32.16. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

32.17. Зразки бюлетенів для таємного голосування затверджуються радою і є додатками №1-№3 до цього Регламенту. Бюлетені виготовляються із паперу формату А5 під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає кількості зареєстрованих на пленарному засіданні депутатів. Кожен бюлетень підписується головою лічильної комісії та засвідчується печаткою ради. Порядок голосування з того чи іншого питання міститься у нижній частині бюлетеня для голосування.

32.18. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє кімнату для таємного голосування, публічно оглядає та опечатує скриньку для голосування, повідомляє депутатам про порядок і місце голосування. Лічильна комісія забезпечує умови для додержання таємниці голосування. Процедура таємного голосування має бути такою, що унеможливлює застосування технологій контролю за волевиявленням депутатів (відеоспостереження, нанесення на бланках бюлетенів для голосування різних позначок, винесення і передавання бюлетенів для голосування іншим особам тощо).

32.19. Бюлетені видаються депутатам членами лічильної комісії згідно зі списком депутатів. Про видачу бюлетенів для таємного голосування у списку депутатів робиться відмітка і ставиться особистий підпис депутата.

32.20. Кожному депутату видається один бюлетень. Депутат здійснює своє право на голосування особисто.

32.21. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені незатвердженого зразка та ті, на яких не зроблено жодної відмітки (позначки), або зроблено більше однієї відмітки (позначки). Дописані в бюлетені прізвища або проекти рішень при підрахунку голосів не враховуються.

32.22. Про результати голосування складається протокол, який підписується усіма членами лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується па пленарному засіданні.

32.23. Якщо на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

32.24. Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатур.

32.25. Підсумки голосування доводяться до депутатів головою лічильної комісії. Після доповіді лічильної комісії рада приймає рішення з питання, яке розглядалося.

32.26. У разі встановлення в організації голосування та підрахунку голосів порушень чи помилок за рішенням ради призначається повторне голосування.

32.27. У результаті таємного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу депутатів ради, якщо інше не встановлено законодавством України або цим Регламентом.

32.28. Рішення ради підписується в установленому порядку головою ради або особою, що головувала на пленарному засіданні ради, на якому приймалося рішення.

32.29. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення відповідно до вимог законодавства України та цього Регламенту, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення даного рішення в дію.

32.30. Текст рішення ради готується для підписання та оприлюднення виконавчим апаратом ради у встановленому головою ради порядку.

 

Розділ IV. Підготовка і розгляд програми соціально - економічного, культурного і духовного розвитку та бюджету району 

 

Стаття 33. Підготовка і розгляд Програми соціально - економічного та культурного розвитку району

33.1. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району розробляються районною державною адміністрацією та вносяться на розгляд районної ради головою районної державної адміністрації не пізніше як за 15 днів до їх розгляду на пленарному засіданні ради.

33.2. Вищезазначені проекти розглядаються спільному засіданні профільних постійних комісій ради за участю уповноважених представників районної державної адміністрації.

33.3. Узагальнення пропозицій та зауважень до проектів програм здійснює відповідна постійна комісія ради, до функціональної спрямованості якої відносяться це питання.

33.4. Висновки і пропозиції постійних комісій ради з цих питань (усні або письмові) оголошуються на пленарному засіданні ради.

33.5. Рада на своєму пленарному засіданні заслуховує доповіді голови районної державної адміністрації з питань проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району, їх відповіді на запитання депутатів, співдоповіді голови постійної комісії ради до функціональної спрямованості якої відносяться питання соціально-економічного та культурного розвитку району.

33.6. В обговоренні питання можуть брати участь депутати районної ради та присутні на пленарному засіданні. Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

33.7. Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району, звіту про її виконання рада приймає відповідні рішення.

Стаття 34. Розгляд проекту рішення по бюджету району

 

34.1. Проект рішення про районний бюджет перед його розглядом на сесії ради має бути попередньо схвалений районною державною адміністрацією.

34.2. Районна державна адміністрація подає схвалений проект рішення про районний бюджет на відповідний рік за типовою формою, яка затверджується Міністерством фінансів України. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються, повинні відповідати вимогам Бюджетного кодексу України.

34.5. Про затвердження районного бюджету, звіту про його виконання рада приймає відповідні рішення.

Стаття 35. Участь у роботі пленарного засідання ради засобів масової інформації

35.1. Кореспонденти засобів масової інформації, журналісти, засоби масової інформації мають право брати участь у відкритих пленарних засіданнях ради.

35.2. Виконавчий апарат ради сприяє представникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, повідомляє їх про час проведення засідань, прес-конференцій та надають інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою ради.

35.3. Для представників засобів масової інформації відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.

Стаття 36. Протокол засідання ради

36.1. Пленарні засідання ради протоколюються. Ведення протоколу здійснюють секретаріат сесії та виконавчий апарат ради.

36.2. У протоколі пленарного засідання зазначається:

-  дата, час і місце проведення засідання;

-  прізвище та ініціали головуючого на засіданні, його посада;

-  кількість депутатів, присутніх на засіданні;

-  питання порядку денного, винесені на розгляд, а також усі подання і пропозиції;

-  прізвище та ініціали представників органів влади присутніх на засіданні ради, якщо вони запрошені на засідання ради;

-  прізвища та ім’я виступаючих на засіданні;

-  всі внесені на голосування питання і пропозиції, результати їх розгляду;

-  зміни та доповнення до проектів рішень районної ради, які враховуються при голосуванні;

-  запити та запитання депутатів районної ради та відповіді на них;

-  повідомлення;

 • повні результати голосування з прийнятих радою рішень.

36.3. Протокол засідання сесії оформляється в місячний термін після закінчення пленарного засідання ради.

36.4. У разі письмового звернення депутатів до районної ради про ознайомлення з матеріалами пленарних засідань, їм з дозволу голови ради, для ознайомлення, надаються копії протоколів пленарних засідань ради.

Стаття 37. Фіксація ходу (перебігу) пленарних засідань

37.1. Хід пленарних засідань ради, в разі необхідності, може фіксуватися за допомогою технічних засобів.

Стаття 38. Дисципліна та етика в діяльності ради

38.1. Присутні на пленарних засіданнях районної ради не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні районної ради має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у випадку повторного порушення – позбавити особу права виступу на даному засіданні ради.

38.2. Якщо головуючий на пленарному засіданні районної ради звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ, у випадку невиконання цієї вимоги головуючий на засіданні ради може припинити його виступ, поставити питання про позбавлення права депутата брати участь у пленарному засіданні ради та видалити його із залу.

38.3. У разі невиконання депутатом ради своїх обов’язків у районній раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи районна рада, за попередніми висновками, відповідної профільної комісії може прийняти рішення про позбавлення його на певний період слова на пленарних засіданнях ради, повідомлення виборців через засоби масової інформації щодо ставлення депутата до виконання своїх обов’язків.

Розділ V. Термін дії регламенту, внесення змін і доповнень до регламенту

Стаття 39. Термін дії регламенту

39.1. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на пленарному засіданні ради і діє до моменту прийняття нової редакції регламенту радою наступного скликання.

Стаття 40. Порядок внесення змін та доповнень до регламенту

40.1. Протягом строку повноважень ради можуть вноситись зміни і доповнення до цього Регламенту за пропозицією голови ради, також за пропозицією постійних комісій та депутатів ради.

40.2. Зміни та доповнення до Регламенту ради вносяться на розгляд пленарного засідання ради в загальному порядку.

40.3. Рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

40.4. Визнання окремих положень цього Регламенту незаконними (недійсними, неприйнятними) не тягне за собою визнання Регламенту незаконним (недійсним, неприйнятним) в цілому. Вказана процедура може бути ініційована лише в порядку та у спосіб передбаченими цим Регламентом.

 

Голова ради                                                                                                                                   А.К. Лигута