Марківська районна рада
Марківський район, Луганська область

Травневий перерахунок пенсій

Переглядів: 343

Травневий перерахунок пенсій

З 01.05.2017 року проведений перерахунок пенсій відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

Відтепер для осіб, що втратили працездатність, прожитковий міні­мум підвищився з 1247 до 1312 грн. У зв’язку з цим органами Пенсійного фонду України проведено перерахун­ки пенсій, у результаті  чого зросли розміри виплат, які визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

Якщо розмір пенсії особи, обчис­лений з урахуванням наявного в неї страхового стажу та із її заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий стаж особі встановлюють на рівні прожит­кового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму.

Повний страховий стаж — це 20 років для жінок та 25 — для чолові­ків (для осіб, яким пенсію призна­чено до 1 жовтня 2011 р. і яким піс­ля цієї дати не проводили перерахунку пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призна­чення (попереднього перерахунку) пенсії);

30 років для жінок та 35 — для чоловіків (для осіб, яким пен­сію призначено після 1 жовтня 2011 р. чи до цієї дати, але яким після було проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та за­робітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають про­порційно до стажу, враховуючи за­значений прожитковий мінімум.

Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понад­нормовий стаж визначають з ураху­ванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тому з травня ці пен­сії перераховано.

Якщо розмір пенсії особи, об­числений за формулою, наведе­ною ст. 27 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058 «Про загальнообов ’язкове державне пен­сійне страхування» (далі — Закон N3 1058), не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встанов­леного для осіб, що втратили пра­цездатність, доплату за понад­нормовий стаж визначають, ура­ховуючи розмір пенсії особи.

Слід зауважити, що перерахунок мінімального розміру пенсії та до­плати за понаднормовий стаж сто­сується лише непрацюючих осіб. Та­кий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не провадиться (ч. З ст. 42 Закону № 1058).

Пенсії в разі втрати годувальника. Розмір пенсії в разі втрати годуваль­ника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону № 1058 пенсія в разі втрати годувальника признача­ється в такому розмірі: на одного не­працездатного члена сім’ї — 50% пен­сії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних чле­нів сім’ї — 100% цієї пенсії, що розпо­діляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника призначається в на­званих розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

При цьому у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та з урахуван­ням державної адресної допомоги мі­німальні розміри цих пенсій відповід­но становлять: 1312 грн (1312 грн х  100%); 1574,40 грн (1312 грн х 120%) і 1968,00 грн (1312 грн х 150%).

Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призна­чається членам сімей військово­службовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 09.04.92 р. № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій­ськової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон № 2262), не може бути нижчим від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то­му з грудня це 2624 грн (1312 грн х 2).

Перерахунок надбавок та підвищень

Виходячи із нового розміру прожит­кового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1312 грн), обчислено розміри підвищень до пенсій і міні­мальні пенсійні виплати ветеранам війни і жертвам нацистських переслі­дувань, пенсію за особливі заслуги пе­ред Україною, державну соціальну до­помогу на догляд, мінімальні пенсії для інвалідів-військовослужбовців та в разі втрати годувальника, які призначені членам їхніх сімей, надбавки на утри­манців відповідно до Закону № 2262.

Підвищення до пенсій почесним донорам

Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка у розмірі 10% затвердже­ного прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 1 травня становить 1624 грн. тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України з травня цього року - 162.40 грн.

Перерахунок названих вище надбавок та підвищень до пенсій проведено усім пенсіонерам, які їх мають, незалежно від того, пра­цює пенсіонер чи ні.

 

Заступник начальника управління                                    Ткаченко С.О.

 

« повернутися до списку новин