Марківська районна рада

Успадкування недоотриманої суми пенсії в разі смерті пенсіонера

Успадкування недоотриманої суми пенсії в разі смерті пенсіонера

 

Право на одержання сум пенсії, які належа­ли спадкодавцеві, встановлено у статті 1227 ЦКУ. Зокрема, суми пенсії, які належали спад­кодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а в разі їх від­сутності входять до складу спадщини.

Законом «Про загальнообов'язкове дер­жавне пенсійне страхування» більш детально визначено, що сума пенсії, яка належала пен­сіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім'ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, прожива­ли вони разом із померлим пенсіонером чи не проживали.

Кошти, які не були нараховані померлому, не вважаються недоотриманою пенсією.

Заява про виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера подається в те управління Пенсійного фонду, в якому помер­лий пенсіонер перебував на обліку як одержу­вач пенсії. При цьому надається свідоцтво про смерть і документи, що підтверджують родинні стосунки. Члени сім'ї надають пас­порт та інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером та ведення сумісного господарства на день його смерті.

Непрацездатні члени сім'ї подають доку­менти, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера.

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців із дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 ро­ків або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;

діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчаль­них закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначе­них навчальних закладів та вступом до іншо­го навчального закладу або у період між за­вершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням на­вчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалеж­но від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досяг­нення нею (ними) восьми років.

 

Заступник начальника відділу з питань призначення

перерахунку  та виплати пенсій  УПФУ в Марківському районі                        Олена Шкиря