Марківська районна рада

Порядок одержання роботодавцем компенсації частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку зі ство­ренням нового робочого місця

Порядок одержання роботодавцем компенсації частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку зі ство­ренням нового робочого місця.

 

 Компенсація роботодавцю фактичних ви­трат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце, провадиться відповідно до Порядку, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. № 153.

Право на таку компенсацію мають роботодавці, які за­безпечили дотримання таких вимог:

починаючи з 2013 р. створили нові робочі місця та працевлаштували на них працівників через укладення трудо­вого договору;

упродовж 12 календарних місяців з дня укладення тру­дового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця виплачують їй заробітну плату в розмірі не менш ніж три мінімальні заробітні плати.

Роботодавець утрачає право на компенсацію в разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці.

Також права на компенсацію не мають роботодавці, які є суб'єктами господарювання, утвореними в результаті припинення іншої юридичної особи упродовж 12 місяців, що передували створенню нового робочого місця, та бюджетними установами.

Для одержання компенсації роботодавцю потрібно впродовж 12 місяців з дня укладення трудового догово­ру з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подати органові Пенсійного фонду України за своїм міс­цезнаходженням довідку про виконання умов компен­сації частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соці­альне страхування.

Орган Пенсійного фонду України надсилає впродовж п'яти робочих днів з дня надходження довідки терито­ріальному органові Держпраці звернення щодо підтвер­дження зазначеної в ній інформації.

Територіальний орган Держпраці інформує в місяч­ний строк з дня надходження звернення відповідний орган Пенсійного фонду України про результати його розгляду.

Орган Пенсійного фонду України на підставі інфор­мації територіальних органів Держпраці і даних, які містяться у звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зокрема про кількість створених ро­бочих місць та укладених трудових договорів з особа­ми, працевлаштованими на нові робочі місця, суми нарахованої заробітної плати таким особам за кожний місяць упродовж 12 календарних місяців після укладення трудового договору з працівником, ухвалює впродовж 10 днів після надходження зазначеної інформації рішення про виплату компенсації.

Виплачують компенсацію на підставі звіту щомісяця впродовж 12 календарних місяців після завершення ана­логічного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, пере­рахуванням коштів з окремого рахунка органу Пенсійно­го фонду України на банківський рахунок роботодавця, зазначений у довідці.

Право на компенсацію зберігається за роботодавцем також, якщо трудовий договір з особою, працевлаштова­ною на нове робоче місце, розірвано та укладено з іншою особою, працевлаштованою на це робоче місце, за умо­ви, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці становив не менш ніж три мінімальні заробітні пла­ти в місяці сплати єдиного внеску сумарно за такими тру­довими договорами.

Пенсійний фонд України виплачує компенсацію за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України на відповід­ний рік

 

Начальник відділу платежів до пенсійної системи                               Вікторія Сиса