Марківська районна рада

Пільгові пенсії

Пільгові пенсії. Що нового?

 

Уряд затвердив нову редакцію Списків виробництв, робіт, про­фесій, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Постанова № 461 сприятиме об­ґрунтованому визначенню права працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умо­вами праці, на пенсію за віком на пільгових умовах, що у свою чергу дозволить оптимізувати витрати на пільгове пенсійне забезпечення відповідної категорії громадян.

Під час опрацювання чинної ре­дакції Списків № 1 і № 2 було ви­значено низку виробництв, ро­біт, професій і посад працівників, яким за результатами атестації робочих місць неможливо під­твердити зайнятість на роботах із шкідливими умовами праці пов­ний робочий день (80% робочого часу).

Отже, у нову редакцію Списків увійшли тільки ті виробництва й галузі економіки, працівники яких реально зайняті на роботах із шкідливими умовами праці пов­ний робочий день.

Насамперед із нової редакції Списків № 1 і № 2 виключено такі посади:

- керівники підприємств, уста­нов, організацій та їх заступники;

       - керівники структурних під­розділів: начальники цехів (діль­ниць), головні інженери цехів, головні енергетики, головні меха­ніки, головні електрики, старші майстри, майстри, вивільнені бри­гадири та інші;

       - працівники ремонтних і допоміжних груп, які не зайняті ремонтом та обслуговуванням обладнання в умовах діючого виробництва.

Окрім цього, урегульовано пи­тання щодо зарахування пільгово­го стажу працівникам, зайнятим на підземних роботах 50% робо­чого часу на рік (в обліковому періоді). Після затвердження нової редакції Списку № 1 цим праців­никам до пільгового стажу зарахо­вують лише ті дні, коли вони були зайняті на підземних роботах пов­ний робочий день, тобто 80% робочого часу (зміни), а також тим працівникам, які одночасно мають право на пенсію за двома підставами (як за роботу із шкід­ливими умовами праці, так і за вислугу років).

 

Перший заступник начальника управління

Пенсійного фонду України

в Марківському районі Луганської області                               Зоя Гребиннюк