Марківська районна рада

Пенсія достроково, умови пепрерахунку

Управління Пенсійний фонду України в Марківському районі

надає роз’яснення

 

Я народилась у червні 1959 року. У 2014 році достроково вийшла на пен­сію за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу 35 років. З 01.09.2015 р. розмір моєї пенсії менше від встановленого розміру про­житкового мінімуму для осіб, які втрати­ли працездатність. Чи маю я право від­мовитися від виплати пенсії, працевлаштуватися чи укласти договір про добро­вільну участь у системі загальнообов'яз­кового державного пенсійного страху­вання, щоб після досягнення 56 років здійснити перерахунок пенсії та збільши­ти її розмір?

У зв'язку з внесенням змін до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» з 01.09.2015 р. роз­мір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становив 1074 грн. З урахуванням зазначеного розміру про­житкового мінімуму органами Пенсійного фонду України було здійснено перерахун­ки пенсій, зокрема жінкам, яким достро­ково призначено пенсію за віком відповід­но до п. 7-2 розділу XV Закону України «Про загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування» (далі — Закон). Зазна­ченій категорії осіб з 01.05.2016 р. також було здійснено перерахунки пенсій у зв'язку із встановленням згідно зі ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» розміру прожитково­го мінімуму для осіб, які втратили праце­здатність, на рівні 1130 грн.

Водночас, з огляду на положення п. 7-2 розділу XV Закону, жінкам, які до 01.01.2015 р. достроково вийшли на пен­сію за віком після досягнення 55 років та за наявності 30 років страхового стажу, розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 з урахуванням ст. 28 Закону, змен­шується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Зазначене зменшення розміру пенси за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалеж­но від її виду.

При цьому відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забез­печення громадян» розмір обчисленої в та­кому порядку пенсії не може бути меншим 949 грн.

Водночас п. 7-2 розділу XV Закону передбачено також, що в разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припи­няється. У цьому випадку після досягнен­ня віку, передбаченого ст. 26 Закону, від­соток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового вихо­ду на пенсію. Відсоток, на який було змен­шено розмір пенсії, також може бути пе­реглянуто з урахуванням відповідної кіль­кості повних місяців страхового стажу, як­що особа після досягнення віку, передба­ченого ст. 26 Закону, продовжує працюва­ти і відмовилася від отримання пенсії.

Отже, зменшити розмір відсотка, на який зменшено розмір Вашої пенсії, Ви зможете за умови працевлаштування на відповідний період незалежно від того, досягли Ви пенсійного віку 58 років чи ні. При цьому виплату пенсії в період роботи та до досягнення 58 років буде припинено, а після досягнення 58-річного віку в період роботи необхідно буде відмовитися від виплати пенсії.

Якщо після досягнення пенсійного віку Ви будете працювати та не відмовитеся від виплати пенсії, то розмір відсотка, на який зменшено розмір Вашої пенсії, буде пере­глянуто з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого лише за період роботи після дострокового вихо­ду на пенсію та досягнення Вами 58-річ­ного віку.

 

Начальник відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій управління ПФУ

в Марківському району                                                                Світлана Скляр